enالعربية‎ דברו איתנו *6360

איך עמותה מצטרפת?

עמותות שמעוניינות להצטרף לעיגול לטובה צריכות לעמוד במספר תנאי סף ולקבל את אישור הוועדה הציבורית של עיגול לטובה.

הוועדה דנה בכניסת עמותות חדשות אחת לשנה בפגישה המתקיימת בד"כ במהלך חודש דצמבר.

הקריטריונים המרכזיים אותם בוחנת הוועדה:

עמידה במבדק מידות, היקף תקציבי ויציבות, מספר המוטבים, פריסה גיאוגרפית, שנות פעילות העמותה והנושא החברתי בו עוסקת העמותה.

עמותות הפועלות למען האוכלוסייה הכללית ובכלל זה גם לאוכלוסייה מוחלשת, יוכלו להתקבל לעיגול לטובה אם 50% ממספר המוטבים ו/או תקציב העמותה מופנה לאוכלוסייה מוחלשת (בהתאם לתצהיר שנתי).

תנאי הסף לבחינת העמותות בפני הועדה הציבורית:

 1. אישור ניהול תקין בתוקף.
 2. אישור מס הכנסה כמוסד המוכר לצרכי תרומות – ס' 46א'.
 3. "תו מידות לאפקטיביות" בתוקף*

*על כל עמותה לעבור את מבדק מידות לאפקטיביות של עמותת מידות ולהיות בעלת "תו מידות לאפקטיביות" בתוקף. התהליך מתבצע ישירות מול מידות. למידע ופרטים נוספים אודות התהליך לחץ כאן. (ניתן ליצור קשר ישיר עם מידות בטלפון: 03-5373363)

עמותות שעומדות בתנאי הסף מתבקשות לשלוח את האישורים לדוא"ל [email protected] עד לחודש אוקטובר של כל שנה על מנת שיועלו לדיון בוועדה הציבורית.

 

להלן מספר קווים מנחים כפי שנקבעו ע"י הוועדה הציבורית:

 1. לא ייכנסו לרשימת העמותות של עיגול לטובה עמותות שמייצגות:
  • בתי חולים / מרכזים רפואיים / אגודות ידידים
  • מוסדות להשכלה גבוהה
  • מוסדות חינוך
  • איגודים מקצועיים
  • עמותות סקטוריאליות לקבוצות אינטרסים מסוימות
  • עמותות שמרכז עיסוקן בנושאי דת
  • עמותות בעלות זיקה פוליטית או שפעילותן מקדמת אג'נדה פוליטית
  • עמותות מקומיות / עירוניות
  • עמותות השייכות לרשויות מקומיות או ממשלתיות
  • מכוני מחקר ופרסים
  • מכינות קדם צבאיות
  • תנועות/ארגוני נוער
 1. לא ייכנסו לרשימה עמותות שהן חלק מארגון גג ארצי. רק ארגון הגג יוכל להיות עמותה מוטבת.
 2. היקף פעילות העמותה צריך להיות מעל 500,000 ₪ (ללא שווה ערך). לא יתקבלו ארגונים שתקציבם נמוך מכך.
 3. עמותות ששיעור המימון הציבורי שלהן (ממשלה ורשויות) מסך התקציב הינו 90% ומעלה* לא יוכלו להצטרף לעיגול לטובה אלא אם כן עמדו באחד מהתנאים הבאים: 
  • העמותה תפרט את הייעוד המתוכנן של התרומות מעיגול לטובה עבור פעילויות שהן מעבר לפעילות שכיום ממומנת ע"י הממשלה/רשויות. כאשר יעדים אלו יובאו לבחינה ואישור בפני הוועדה הציבורית.
  • העמותה מגייסת לפחות 2.5 מיליון ₪ בשנה ממקורות שאינן ממשלה ורשויות.
   (*רף אחוז התקציב יחושב ללא שווה ערך)

"נוהל ערעור" - כל עמותה שתבקש לערער על החלטת עיגול לטובה (בין היתר במקרים של פסילת עמותה מהרשימה) תוכל לעשות זאת בפני ועדת ערעורים. ועדת הערעורים תמנה 2 מחברי הוועדה הציבורית ואינה קבועה. בכל עת החלטתם של 2 חברי הועדה תהא מחייבת לכל דבר ועניין.

 • עמותות יזכו ליהנות גם מהתרומות הכלליות לתחום אליו הן משתייכות, ולסעיף התרומות הכלליות רק לאחר שהצליחו לגייס לפחות 200 מעגלים ישירים לטובתן.

עמותות המבקשות להצטרף לעיגול לטובה מתבקשות לפנות אלינו לא יאוחר מחודש אוק'-נוב' של כל שנה. עם זאת – חשוב לציין כי את תהליך מידות רצוי ומומלץ להתחיל לא יאוחר מחודש יוני.

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר

איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר
איזה כיף! החלטת לעגל לטובה. התהליך פשוט וקצר

רוצה לוודא מהי חברת האשראי שלך?
נשמח לעזור: 6360*

התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך דוגמה

עד 3 יעדי תרומה לבחירה
אני ארצה לעגל לטובת:
לחיצה על + תציג את שמות העמותות בתחום.
אזרחים ותיקים וקהילות נזקקות
שלב אחרון וסיימנו
פרטים אישיים ופרטי תשלום
*
*
*
*
*
 • ישראכרט
 • מקס MAX
 • כאל
 • אמריקן אקספרס
 • דיינרס
 • לאומי קארד

בחרת לעגל לטובת: